четверг, 23 сентября 2010 г.

Організація екскурсій

Грудень 2009 до музею з історії пожежної охорони
Лютий 2010 до Чернівецького краєзнавчого музею, Драмтеатр ім. О. Кобилянської перегляд вистави «Чарівна валіза»
Червень 2010 екскурсія м. Чернівці, Драмтеатр ім. О. Кобилянської перегляд вистави «День народження кота Леопольда», Зоологічний музей.
Липень 2010 вихідний день із учнями та батьками відпочинок біля р. Прут

Науково-дослідні роботи учнів

проект «Пори року» 2009-2010
проект «Відомі люди нашого краю» 2010-2011

Публікації

Теоретико-практичні основи розвитку критичного мислення в сучасних шестирічних першокласників
Актуальність і своєчасність дослідження розвитку критичного мислення сьогодні важко переоцінити, оскільки воно є одним з найважливіших завдань сучасної освіти. Крім того, необхідність розвитку вищезазначеної проблеми пояснюється інтенсивністю соціальних змін, коли неможливо діяти без постійного пристосування до нових політичних, економічних та інших обставин, без ефективного розв'язання життєвих проблем. В умовах національного відродження України і створення національної демократичної держави важливе значення має виховання людей, які мислять самостійно і творчо. Виходячи з цих положень, ми бачимо актуальність проблеми у тому, що перед сучасною школою постає завдання виховати людину незалежну, вільну, здатну самостійно осмислювати явища навколишньої дійсності, відстоювати свою власну думку перед будь-ким і будь-де. Цілком зрозуміло, що підвалини цих якостей повинні закладатися в школі з перших років навчання дітей, а потім продовжувати розвиватися у вищому навчальному закладі.
Однак, деякі вчені (С.Рубінштейн, Ж.Піаже, В.Штерн та ін.) з недовірою відносились до розвитку критичного мислення саме в учнів початкових класів. Вони вважали, що для більшості школярів даного вікового періоду характерними є наслідуваність, низький самоконтроль, емоційність, образність мислення і т.д.[5]. Тому проблема розвитку критичного мислення в учнів початкових класів цими вченими вважалась передчасною. Вважаємо, процеси демократизації та глобалізації освіти за сучасних умов вимагають формування критичного мислення в учнів уже з молодшого шкільного віку. Ігнорування такого підходу значно ускладнює цю проблему в старших класах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми. У теоретичній науковій думці на проблему формування критичного мислення мали великий вплив положення Л.С.Виготського про зону найближчого розвитку; ідеї розвивального навчання Д.Б.Ельконіна та В.В.Давидова; розвиток пізнавальної діяльності, можливості заперечувати педагогу, аргументувати, відстоювати власні думки Ш.А.Амонашвілі та В.О.Сухомлинського; окремі аспекти формування критичного мислення в учнів розглядались в роботах С.І.Векслера, А.С.Байрамова, А.І.Липкіної, Л.А.Рибак, В.М.Сінельнікова. Вчені ставили питання про розвиток вміння самостійно осмислювати навчальний матеріал, виконувати нестандартні завдання, робити висновки, помічати як власні помилки, так і помилки своїх ровесників. Однак безпосередніх педагогічних досліджень, спрямованих на вирішення проблеми розвитку критичного мислення саме в учнів початкових класів, відносно небагато. Так дослідження А.С.Байрамова було спрямоване на вивчення особливостей розвитку критичного мислення в учнів початкових класів, які виявляються під час розв’язання спеціальних завдань – виявлення непорозумінь, помилок, деформованого змісту малюнків і текстів. Л.А.Липкіна звертала увагу на розвиток в учнів початкових класів критичності як певної поведінки суб’єкта щодо змісту та результатів своєї діяльності та діяльності інших. В.М.Сінельніков виділив дві основні форми критичності та самокритичності: ті, які виявляються в пізнавальній діяльності, при вирішенні мислительних завдань і ті, які виявляються при оцінці поведінки, якостей особистості. О.В.Бєлкіна-Ковальчук досліджувала формування критичного мислення учнів початкових класів у процесі навчання [1, с.4].
Таким чином, науковий аналіз досліджуваного феномену в молодших школярів висвітлює коло нез’ясованих проблем формування критичного мислення учнів цієї вікової категорії.
Метою даної статті є обгрунтування теоретико-практичних основ розвитку критичного мислення в сучасних шестирічних першокласників в процесі навчання.
Виклад матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів. Розвиток критичного мислення – це дуже важливий аспект не лише у на­вчанні, а й у повсякденному житті, де герої є реальними, а їхні вчинки – це твої дії та дії твоїх дітей. Навчи­ти дітей мислити критично – озна­чає правильно поставити запитання, спрямувати увагу в правильне русло, вчити робити висновки та знаходити рішення. Для того щоб кожна дитина могла розвинути свої творчі можливо­сті, необхідним є розумне керівни­цтво з боку вчителя.
У наукових джерелах існує багато визначень цього терміна. Як правило, критичним називають таке мислення, що допомагає нам відрізнити те, що здаєть­ся, від істини, факти від суджень. Канадський професор Ральф X. Джонсон визначає критичне мислення як «особливий вид розумової діяльності, що дозволяє людині винести раціональне судження щодо запропонованої їй точці зору або моделі поведінки». До критичного мислення ми звертаємося для виконання завдань, формулювання висновків, оцінки інформації й для прийняття якогось життєво важливого для нас рішення. Роберт Енніс визначає критичне мислення як «прийняття обміркованих рішень у тому, як варто діяти й у що вірити».
Слово «критичне» припускає оцінювальний компонент: чи вдало вибрані джерела, чи добре ми проаналізували інформацію, чи правильні висновки зробили з неї, чи правильне рішення ми прийняли і т. д. [3].
Критичне мислення часто називають «спрямованим мисленням», тому що воно спрямоване на одержання бажаного результату. Професор Девід Клустер дає, на наш погляд, найбільш зрозуміле і корисне для вчителів визначення критичного мислення. Він називає п'ять складових критичного мислення:
1. Критичне мислення — мислення самостійне. Ніхто не може думати за нас. До того ж, мислити критич­но можна в будь-якому віці, навіть малята здатні думати критично і цілком самостійно. Самостійність – перша і, можливо, найважливіша ознака критичного мислення.
2. Інформація є відправним, а не кінцевим пунктом критичного мислення. Щоб висловити складну думку, потрібно переробити гору фактів, ідей, теорій, концепцій. Завдяки критичному мисленню процес пізнання стає осмисленим, безперервним і продуктивним.
3. Критичне мислення починається з постановки питань і з'ясування проблем, які потрібно розв'язати. Люди допитливі у своїй природі. Основне завдання вчителя, який навчає учнів мислити критично, – це навчити їх ставити запитання та формулювати проблеми, тому що вміння розв'язувати проблеми – шлях до досягнення мети, шлях до успіху.
4. Критичне мислення прагне до переконливої аргументації. Критично мисляча людина може знайти власне розв'язання проблеми й обґрун­тувати його розумними доказами. Вона усвідомлює, що можливі й інші розв'язання тієї ж проблеми, але може довести, що її розв'язання є оп­тимальним.
5.Критичне мислення – це мислення соціальне. Особлива думка перевіряється й удосконалюється, коли нею діляться з іншими. Коли ми дискутуємо, сперечаємося, обмінюємося думками з іншими людьми, ми уточнюємо й поглиблюємо свою власну позицію. Тому для форму­вання в учнів навичок критичного мислення необхідно використовува­ти інтерактивні методи: парну й групову роботу, дискусії, творчі письмові роботи [2, с.120-121].
Аналіз педагогічної практики, спостереження за діяльністю вчителів початкових класів свідчать про те, що ця проблема недооцінюється. Основи критичного мислення досить часто не закладаються в учнів молодшого шкільного віку. Крім того, значна частина педагогів не готова до розв’язання цих завдань. У діяльності багатьох з них панує монологічна спрямованість навчально-виховного процесу, що не дає можливості розвитку кртичності мислення. Вважаємо, що спрямування особистості молодшого школяра в даному напрямку необхідно розпочинати, здійснюючи пропедевтичну діяльність щодо формування критичності мислення саме із шестирічного віку.
Практична реалізація даного завдання залежить від самого педагога. Так, у 1 класі, розглядаючи тему з математики «Чотирикутник. Розпізнавання геометричних фiгур» (за підручником М.В.Богдановича), на етапі закріплення вивченого матеріалу варто застосувати «асоціативний кущ». В основу цієї стратегії покладено схему що креслиться педагогом на класній дошці. Надалі записується ключове слово і обводиться в коло.
- Діти, які предмети чи образи (асоціації) вам пригадуються, коли ви чуєте слово «чотирикутник»?
- Спробуйте намалювати чотирикутники.
Відповідно до поставлених запитань і завдань ми можемо очікувати наступний зразок роботи. Не заперечним є той факт, що першокласники чотирикутники зображуватимуть у вигляді предметних малюнків, зокрема, будиночка, коробки, столу та ін.
Ця стратегія може бути видозмінена наступним чином. Крейдою іншого кольору можна доповнити або щось змінити у «кущі». Тоді наочно видно, як нові знання, отримані на уроці, «прирощуватимуться».
Також на уроці навчання грамоти, зокрема, в добукварний період, в процесі знайомства з казкою «Вовк і семеро козенят» доцільним є використання «Діаграми Ейлера-Венна» (створення графічної схеми з двох кіл, які частково накладаються одне на одне), що сприятиме розвитку в першокласників умінь самостійно порівнювати і знаходити спільні та відмінні риси між двома казковими героями, а саме вовком та козою.
Надалі, в процесі післябукварного періоду навчання грамоти вважаємо за доцільне привчати першокласників до наступних форм роботи над текстом, які сприятимуть розвитку в них критичності мислительних операцій. До них належать:
· читання тексту з позначками;
· читання в парах;
· читання та формулювання запитань;
· читання з маркуванням тексту [6, с.15].
У контексті нашого дослідження та практичного використання заслуговують на використання запропоновані В.І.Ковальовою ефективні прийоми формування критичного мислення у першокласників:
• складання і розв'язування завдань на матеріалі довкілля та народних знань українців;
• розгляд вправ на розвиток умін­ня висловлювати здогади, припу­щення;
• збагачення навчального матеріа­лу завданнями з логічним наван­таженням;
• виконання інтегрованих завдань;
• використання цікавинок на уроках (завдання для інтелектуального самовдосконалення, головоломки, задачі-казки, задачі-вірші, ігрові вправи, тематичні загадки) [4, с.12].
Висновки. Отже, формування та розвиток критичного мислення є однією з інно­ваційних педагогічних технологій, що відповідає вимогам Національної док­трини розвитку освіти України щодо переходу до нового типу гуманістично-інноваційної освіти. Саме тому системне впровадження окремих методів та прийомів даної технологіїї з першого року навчання, сприятиме вмінню учнів са­мостійно вчитися, критично мисли­ти а також використовувати свої знання у повсякденному житті.

Список літератури:
1. Бєлкіна-Ковальчук Олена Віталіївна. Формування критичного мислення учнів початкових класів у процесі навчання : дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2006.
2. Вукіна Н. В., Дементієвська Н.П., Сизенко І. М. Критичне мислення: як цього навчити: Науково-методичний посібник / За наук. ред. О. І. Поме-тун.-Х.,2007.- 190 с.
3. Евдокимов В. И., Олейнык Т. А., Горько-ва С. А. Практикум по развитию кри­тического мышления.— X.: Торнадо, 2002.- 144 с.
4. Ковальова В.І. Формування творчих та пізнавальних здібностей учнів з використання технології розвитку критичного мислення (компетентісно орієнтована освіта) //Початкове навчання та виховання.- 2009. - №16-18. – С.12-16.
5. Сучасний урок у початковій школі. 33 уроки з використанням технології критичного мислення / Упор. Г. О. Ярош, Н. М. Седова— X.: ВГ «Основа», 2008.— 240 с.
6. Тягло О. В. Критичне мислення.— X.: ВГ «Основа», 2008.- 190 с.

Сценарії позакласних заходів

Тема:Усі професії потрібні для людей, трударів усі ми поважаєм...
Мета: розширити і поглибити знання дітей про професії людей; розвивати допитливість, творчу фантазію, винахідливість ; дати уявлення про значення праці в людському житті; виховувати любов до художнього слова, повагу до людей праці, працьовитість.
Обладнання: вислови про працю; картки із прислів’ями; малюнки: двох каструль, овочів, фруктів; комп’ютер.
Хід заходу
Учитель
Діти, сьогодні на уроці ми поговоримо про працю, про різноманітні професії. Адже праця – основа життя. Добрі діла прикрашають людину, як сонце красить землю. Краса землі залежить від щоденної копіткої праці кожної людини – жителя цієї землі, а також ставлення до природи, до інших людей, до навколишніх предметів і до самої себе. Від праці сонця і людини землю квітне, а людина стає щасливою, обдарованою. Отже тема нашого виховного заходу Усі професії потрібні для людей, трударів усі ми поважаєм... (Слайд 1)
(Діти грають у рухливі ігри, до них наближається Лінь.)
Лінь
Добрий день, малята! А мене Лінь звати,
Хто зі мною дружить, той живе не тужить.
Можна спати до обіду, а урок списать в сусіда.
Посуд можна вам не мити і до школи не ходити,
І волосся не чесати, і обличчя не вмивати.
Хай працюють мама й тато. На роботу вам начхати.
В ліжечка свої лягайте й спіть швиденько, засинайте!
Лю-лі-люлі, дітки, спіть і нічого не робіть.
В Ледарляндію вас заберу, в павутиння зав'ю-засную.
Ви цей край покинете, в небуття полинете.
(Повільно рухається між дітей, плавно кружляючи та гладячи їх по голівках. Діти присідають, заплющують очі, підкладаючи ручки під щічки. До класу заходить Праця.)
Праця
Що тут відбувається? Чи не Лінь тиняється?
Геть, негіднице-неробо, згинь, як та лиха хвороба!
Діток відпусти скоріше! Йди звідсіль, поки ще дишеш!
Лінь
Та хіба ж я їх тримаю? Он самі вони дрімають.
Ти тут дуже не кричи! В чім моя вина, скажи!
Праця
Ти мене іще й питаєш? А чого ти їх навчаєш?
Лінуватись, спати, грати, цілий день байдикувати?
Кожен зна, що лінь марнує. Тільки праця всіх годує,
Край свій рідний прославляє. Ти ще тут? Чого чекаєш?
Геть! Чому ти не зникаєш? Не втечеш, то буть біді.
Пошкодуєш же тоді!
(До дітей)
Любі дітки, прокидайтесь, чистіть зубки та вмивайтесь,
До роботи час вам братись, в школі старанно навчатись,
Помагати мамі й тату лад навести у кімнаті,
Для кози нарвать травиці, молочка налити киці,
Посадить на клумбі квіти. До роботи, любі діти!
Гляньте, хто це там прямує? Помагайчик чимчикує.
Діти
Добрий день! Де ти бував? Чом до нас ти завітав?
Помагай
Справ завжди багато маю, як й годиться помагаю.
Колисав малу Марічку, бабці наносив водички,
Дідусю Панасу дров я на зиму наколов.
Поливав город з ріки, в полі вибрав огірки.
Маю я ще досить справ, а до вас я завітав,
Щоб малятам розказати, що ганьба байдикувати.
Як матусі ваші й тата треба добре працювати.
Розкажіть мені, малята, ким би ви хотіли стати?
1- а дитина (Слайд 2)
Я б хотів дітей навчати
І читати, і писати,
Рахувати, малювати,
Край свій рідний пізнавати,
Адже вчитель — це чудово,
Стану ним обов'язково.
2- а дитина (Слайд 3)
Ви скажіть мені скоріше,
Що в житті найголовніше?
Щоб зростали всі здорові —
Це хіба не пречудове?
Лікарем я хочу стати,
Щоб хвороби лікувати,
Щоб було здоровим тіло,
Щоб нічого не боліло.
Лікар — гордо це звучить ім'я,
Кращої професії нема.
Праця.
А скажіть-но, любі діти, які інструменти потрібні лікареві в його роботі?
Відповіді дітей.
3- я дитина (Слайд 4)
А я б хотів будівельником стати,
Затишні оселі для всіх будувати.
Школи світлі і гарні,
Кафе, магазини, лікарні,
Басейни, пекарні, вокзали,
Щоб люди мене поважали.
4- а дитина (Слайд 5)
Добре бути лікарем,
Добре бути вчителем,
Вправним будівельником
Добре бути теж.
Та я б хотів у полі
Хліб ростити,
В полі, що розкинулось
За селом без меж.
Засівати ниву ранньою весною,
Виплекати в полі гарний урожай,
Влітку на комбайні збіжжя покосити,
Щоб пишався мною
мій буковинський край.
5- а дитина (Слайд 6)
Пекарем хотіла б стати я,
Як матуся рідная моя.
Разом з сонечком вставати,
Паляниці випікати,
Пишні булочки рум'яні,
Круглі бублики духмяні.
І щоб люди, що їх споживали,
Здоровіші й сильніші ставали. —
6- а дитина (Слайд 7)
А я б кухарем стала,
Всіх людей годувала.
Варениками й борщами,
Котлетами й пиріжками,
Вітамінними салатами
Всіх тоді я пригощатиму,
їжте, люди, на здоров'я,
Бо готую я з любов'ю!
Праця. Щось ми зголодніли. А наваріть-но нам борщику!
Проводиться гра «Варимо борщ».
Двом дівчаткам за бажанням дають вирізані з паперу каструлі, овочі і фрукти потрібно як найшвидше приготувати борщ.
Праця. Молодці, смачного борщу наварили! Добрі з вас кухарі вийдуть!
7- а дитина (Слайд 8)
Щоб морозиво могли ви споживати,
Масло, ряжанку та сир смачний вживати,
Йогурти, кефір, сметану,
Я щодня вставати буду рано.
Буду я корівок доглядати:
Годувати їх та напувати.
Щоб молочна не скінчилася ріка,
Щоб було в країні більше молока.
8 - а дитина (Слайд 9)
Хто із вас чотириногих друзів має?
Котиків, собачок доглядає?
В кого в господарстві є телята,
Кози, кури, вівці, поросята?
Знаю: в кожному дворі
Є вони у нас в селі.
А коли вони недужі,
Шкода нам тваринок дуже.
Тому ветлікарем я хочу стати,
Щоб всім тваринкам хворим помагати.
9- а дитина (Слайд 10)
Ну а я зізнаюсь, діти:
Хочу гарний одяг шити,
Щоб і лікар у лікарні,
Щоб і пекар у пекарні
Гарний завжди вигляд мали.
Пречудове виглядали,
Шити одяг для малят,
І для мам, і для тат.
Як швачкою стану я —
Мрія здійсниться моя.
10- а дитина (Слайд 11)
Хочу я у перукарні
Зачіски робити гарні,
Вам волосся доглядати:
Фарбувати, укладати.
Бо якщо щасливі люди,
Й день новий гарнішим буде.
11- а дитина (Слайд 12)
Я б хотів сади саджати,
Рідну землю прикрашати.
Щоб в моєму у садочку
Все було, як у віночку.
Щоб для Віки та для Сані
Яблучка зросли рум'яні,
Виросли медові грушки
Для Андрійка і Танюшки.
І солодкий виноград —
Для усіх-усіх малят.
12- а дитина (Слайд 13)
Я б хотів авто водити,
Різні вантажі возити:
Овочі смачні та фрукти,
Різні речі та продукти.
Я б машину доглядав
І бензином заправляв,
По шосе вона щоб мчала,
Всі машини обганяла.
13- а дитина (Слайд 14)
Космонавтом мрію стати,
Щоб у космосі літати,
На сучасній на ракеті
Облетіти всі планети,
А іще їх доглядати,
Відкриття нові здійсняти.
Помагай
Професії всі гарні ви назвали,
Я вам бажаю, щоб ви їх обрали.
Усі вони потрібні людям дуже,
Ви ж будьте працьовиті й небайдужі.
Тепер подумайте і скажіть мені скоріше,
Яка із всіх професій головніша?
(Діти висловлюють свої міркування.)
Помагай
Це все так, малята дорогі,
Та скажу вам, любі, по секрету:
Чи діток у школі ви вчите,
Чи нову відкриєте планету,
Чи посадите сади, чи на полях
Ви плекаєте багаті урожаї,—
Всі професії потрібні для людей,
Трударів усі ми поважаєм.
А іще вам хочу нагадать:
Мудрим з нас ніхто не народився,
А сумлінним в школі учнем був
І премудростей професії навчився.
Отже, учень — це найголовніше,
Ви навчайтеся й ростіть скоріше,
Щоб побільше знань міцних надбати,
Щоб пишалась нами Україна-мати.
Праця.
Я вірю, що наші діти сумлінно вчитимуться, і ми з тобою, Помагаю, ще неодноразово почуємо добре слово. Але я дуже люблю людей, які не тільки дружно та старанно працюють, але й уміють цікаво та змістовно відпочивати.
Щоб розум і кмітливість розвивати,
Загадки вам пропоную відгадати. (Слайд 15-28)
Праця. Молодці, діти, бачу, ростете ви розумними та кмітливими на радість своїм батькам та вчителям. А тепер пропоную вам ще поміркувати та з двох половинок прислів'я зібрати, щоб ви такі розумні зростали та мудрість народну завжди шанували. (Слайд 29-33)


Хто не працює,...
...а лінь марнує.
Праця годує,...
...нема плода.
Не відкладай на завтра те,...
...не сиди на печі.
Без труда — ...
...той не їсть.
Хочеш їсти калачі,...
...що можеш зробити сьогодні

Праця. Молодці!
Ми шануєм людей працьовитих,
Що плекають багатий врожай,
Що стрічають світанки у полі,
Славлять рідний буковинський наш край.

Нам, малим, ще рости-підростати,
Щоб міцні здобувати знання,
Щоб професії різні обрати,
Щоб приносити користь щодня.

Сценарії відкритих уроків

Тема. Склад числа 8. Складання прикладiв на додавання. Вправи на знаходження пропущених чисел. Порiвняння чисел. Написання цифр.
Мета. На основі практичних дій розглянути різні варіанти складу числа 8, вчити складати приклади на додавання з відповіддю 8; розвивати мислення, пам'ять; виховувати старанність, інтерес до вивчення математики, почуття взаємодопомоги.
Обладнання. Демонстраційний матеріал (малюнки фруктів, предметні малюнки), таблиця складу числа 8, казковий герой Буратіно.
Тип уроку. Комбінований
Хід уроку.
1. Організація класу до уроку.
1.1. Привітання з учнями
Продзвенів уже дзвінок
Починається урок.
Він незвичний і цікавий
Гостей багато завітало,
Повернемось обличчям до гостей
І лагідно промовим
Добрий день.
1.2. Перевірка готовності до уроку.
1.3. Створення проблемної ситуації.
— Ішла я сьогодні до вас на урок і зустріла Буратіно. Він розповів, що на планеті Знань у Країні Математики сталося лихо. Страшне чудовисько викрало Мальвіну. А щоб чудовисько повернув її потрібно виконати кілька завдань але Буратіно не знає як їх виконати тому просить у вас допомоги. Розв’язати ці завдання а він послухає і запам’ятає. Готові допомогти Буратінови? А ось і перше завдання.
2. Актуалізація опорних знань учнів
2.1. Усна лічба.
-- Полічіть парні та непарні числа.
-- Назвати числа, менші за 8.
-- Назвати «сусідів» чисел: 2, 4, 6, 7.
-- Задачі на увагу:
1. У школу йшло 5 хлопчиків, а назустріч З дівчаток. Скільки всього дітей ішло в школу? (5)
2. В одного чоловіка запитали, скільки у нього дітей. Він сказав: «У мене 6 синів, а у кожного є рідна сестра». (7)
-- Вставити пропущені числа
1 2..45….8 ..23..5..7..
2.2. Робота з індивідуальними картками.
Порівняти:
6 8 8 8 8 3
5 8 7 8 4 8
Вставити пропущені числа.
1 3 4 6 8
3. Мотивація навчальної діяльності
Перше завдання ми виконали. Друге завдання страшне чудовисько придумало таке щоб Буратіно приніс в обмін на принцесу 8 яблук, 8 груш, 8 морквинок та 8 бурячків, але Буратіно ще не знає з яких чисел складається 8 і не може їх зібрати. І просить щоб ви перевірили чи правильно він зібрав овочі і фрукти.
3.1. Склад числа 8.
• Скільки яблук у Буратіно? (7)
• Скільки ще додати, щоб було 8?
• Який приклад ми можемо скласти 7+1=8 або 1+7=8
• То з яких чисел складається 8? (7 і 1, 1 і 7) (Таблиця складу числа 8).
• Скільки груш? (6)
• Скільки ще потрібно, щоб було 8?(2)
• Складіть і запишіть приклад. (6 + 2)
• Який ще приклад можна скласти? (2 + 6)
• То з яких чисел складається 8? (6 і 2, 2 і 6) (Таблиця складу числа 8).
• Скільки морквинок? (5)
• Скільки ще додати, щоб було 8? (3)
• 3 яких чисел складається 8? (Таблиця)
• Складіть і запишіть приклад.
• Скільки бурячків приготував? (4)
• Скільки ще потрібно, щоб було 8? (4)
• То з яких чисел складається 8? (Таблиця складу числа 8).
3.2. Фізкультхвилинка.
А тепер всі по порядку
Вишикуйтесь на зарядку.
Похитайте головою
І притупніть ще й ногою,
Руки вгору підведіть,
Трішки ними потрясіть.
Нахиліться вліво, вправо,
Та цього іще замало.
Руки вгору, руки вниз,
Раз присіли піднялись..
Й працювати знов взялись.
4. Сприйняття й осмислення нового матеріалу.
4.1. Робота у зошиті.
Щоб виконати 4 завдання нам потрібно у зошиті написати цифри а які саме скаже Катюша. З яких елементів складається цифра 7, а хто нагадає з яких 8.
4.2. Гра-змагання «Чия команда швидше?»
-- 5 завдання а воно є останнім яке загадало зле чудовисько, якщо ви його виконаєте правильно він відпустить Мальвіну. Будьте уважними і не помиляйтеся.
На дошці — три групи прикладів. Клас поділяється на 3 команди (за рядами). За сигналом кожен член коман­ди вибігає до дошки виконує приклади. Виграє та команда, яка швидше впоралась із завданням.
4.3. Розв’язування веселих задач.
Ось до класу на урок залетіло 6 сорок
2 пізніше прибуло. Скільки всіх птахів було?
Петрик вдень гуляв по лузі
І зустрів кульбаб подружок:
5 великих й 3 малих
Скільки ж разом їх усіх?

Іде маленька Валя,
Веде її Наталя.
Зустріли 6 хлоп’ят
То скільки ж всіх малят?
5. Підсумок.
Буратіно дуже вдячний вам за допомогу і швидко відправляється до злого чудовиська із готовими завданнями за Мальвіною і обіцяє вам що на наступний урок завітає разом із нею.
-- Що ми сьогодні з вами виконували на уроці?
-- Склад якого числа ми вивчали на уроці?
-- Що було складним, цікавим?

Самоосвіта і її реалізація

Відвідані авторські семінари
Розвиток цілісного мислення молодших школярів на уроках еколого-етичного курсу «Світ краси» - авторський семінар В.Ф. Бак 28-30 жовтня 2009р. Чернівецька гімназія №2
Основи гуманно-особистісного підходу до дітей в освітньому процесі – авторський семінар Ш. О. Амонашвілі
20-24 лютого 2010р. м. Чернівці Палац «Академічний»

Візитка автора

Прізвище, ім’я, по батькові, рік народження
Сировяк Тупичка Марина Михайлівна, 25.08.1984 р.
Життєве кредо
Все у наших руках, тому їх не можна опускати. Коко Шанель.
Педагогічне кредо
"Не навчайте дітей так, як навчали нас, бо вони народилися в інший час"-говорить народна мудрість.
А тому моє педагогічне кредо:
-те, що тільки почую. забуду;
-те, що почую і побачу - запам"ятаю;
-те, що почую, що побачу і про що можна буде з кимось подискувати, починаю розуміти;
-те, що почую, побачу,продискутую і зроблю, дозволить мені здобути знання і вміння;
-те чого навчу інших, приведе мене до досконалості.
Освіта (що і коли закінчив, отримана спеціальність і кваліфікація за дипломом)
Вища, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича у 2006 році за спеціальністю «Початкове навчання» і кваліфікація за дипломом учитель початкових класів та образотворчого мистецтва.
Трудовий і педагогічний стад, стаж роботи в даному навчальному закладі 2 роки, 1 рік Реваківський ЗНЗ